Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: „Детска градина в УПИ I – за ОДЗ, кв. 38а, м. ж.к. "Обеля 1“, район „Връбница“

На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: 
„Детска градина в УПИ I – за ОДЗ, кв. 38а, м. ж.к. „Обеля 1“, район „Връбница“.


Заповед № СОА20-РД40-107/04.12.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-108/04.12.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-109/04.12.2020 г.

10.12.2020