Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Борис Руменов“ в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на изток от р. Драгалевска до безименна улица, от о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 – о.т. 505 - о.т. 501 - о.т. 399 - о.т. 504 -...


На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 16 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: "Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Борис Руменов“ в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на изток от р. Драгалевска до безименна улица, от о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 – о.т. 505 – о.т. 501 – о.т. 399 – о.т. 504 – о.т. 398, м. „Витоша ВЕЦ Симеоново“ и осигуряване на транспортна връзка между ул. „Асен Йорданов“ и ул. „Ангел Каралийчев“, р-н „Лозенец“, гр. София, съгласно влязъл в сила ПУП на м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на СО. 
 

Заповед № СОА20-РД40-28/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-29/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-30/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-31/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-32/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-33/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-34/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-35/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-36/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-37/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-38/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-39/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-40/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-41/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-42/01.07.2020 г.

Заповед № СОА20-РД40-43/01.07.2020 г.

06.07.2020