Столична община – заповеди на кмета за отчуждаване на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: "Изграждане на инженерна инфраструктура на м. „Манастирски ливади-изток“, I – етап [в карето между бул. „България“, бул. „Т. Каблешков“, ул. „Костенски водопад“ (г), ул. „Васил Стефанов“], район „Триадица”

На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 23 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Триадица”, по плана на гр. София, попадащи в улица – публична общинска собственост, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на инженерна инфраструктура на м. „Манастирски ливади-изток“, I – етап [в карето между бул. „България“, бул. „Т. Каблешков“, ул. „Костенски водопад“ (г), ул. „Васил Стефанов“], район „Триадица”, гр. София.

СОА19-РД40-171/07.10.2019 г. СОА19-РД40-172/07.10.2019 г.  
СОА19-РД40-173/07.10.2019 г.  СОА19-РД40-174/07.10.2019 г.   
СОА19-РД40-175/07.10.2019 г.  СОА19-РД40-176/07.10.2019 г. 
СОА19-РД40-177/07.10.2019 г.   СОА19-РД40-178/07.10.2019 г.   
СОА19-РД40-179/07.10.2019 г.   СОА19-РД40-180/07.10.2019 г.   
СОА19-РД40-181/07.10.2019 г.  СОА19-РД40-182/07.10.2019 г.
СОА19-РД40-183/07.10.2019 г. СОА19-РД40-184/07.10.2019 г.
СОА19-РД40-185/07.10.2019 г. СОА19-РД40-186/07.10.2019 г.
СОА19-РД40-187/07.10.2019 г. СОА19-РД40-188/07.10.2019 г.
СОА19-РД40-189/07.10.2019 г. СОА19-РД40-190/07.10.2019 г.
СОА19-РД40-191/07.10.2019 г. СОА19-РД40-192/07.10.2019 г.
СОА19-РД40-194/11.10.2019 г.  

               

       

     

           

 

        

 

 

 

 

 

 

14.10.2019