Столична община – заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на „Пробив бул. „Петър Дертлиев” – „Софийски околовръстен път”, район „Люлин”, гр. София


На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени 3 броя заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлени имоти, находящи се в гр. София, район „Люлин”, по плана на гр. София, попадащи в улица, във връзка с реализацията на обект: "Изграждане на „Пробив бул. „Петър Дертлиев” – „Софийски околовръстен път”, район „Люлин”, гр. София.

Заповед № СОА19-РД40-162/12.09.2019 г.
Заповед № СОА19-РД40-163/12.09.2019 г.
Заповед № СОА19-РД40-164/12.09.2019 г. 

27.09.2019