Столична община – Заповеди на кмета на Столична община за отчуждаване на имоти във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие” и вътрешноквартална ВиК мрежа“, район „Връбница"

 

На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост са издадени Заповед № СОА19-РД40-18/04.02.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2822.2851 и Заповед № СОА19-РД40-50/02.05.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2824.3661 по КККР на район „Връбница", отредени за улица – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Инженерна инфраструктура на кв. „Модерно предградие” и вътрешноквартална ВиК мрежа“, район „Връбница".

 

Заповед № СОА19-РД40-18/04.02.2019 г. на кмета на Столична община

Заповед № СОА19-РД40-50/02.05.2019 г. на кмета на Столична община

12.07.2019