Столична община – Заповед за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в район „Красно село”, попадащ в улица, във връзка с реализацията на обект: „Транспортен тунел под бул. „Цар Борис III” с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев” и ул. „Житница”

 

На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед на кмета на Столична община № СОА19-РД40-78/14.06.2019 г. за поправка на Заповед № СОА19-РД40-28/09.04.2019 г.  за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Красно село”, по плана на гр. София, попадащ в улица, във връзка с реализацията на обект: „Транспортен тунел под бул. „ Цар Борис III” с прилежащи рампи по бул. „Гоце Делчев” и ул. „Житница”.

Заповед № СОА19-РД40-78/14.06.2019 г.

18.06.2019