Столична община – Заповед за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в район „Надежда”, по плана на гр. София, попадащ в улица, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен”, район „Надежда”

 

На основание на чл. 25, ал. 3 от ЗОС и на основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА19-РД40-81/18.06.2019 г. на кмета на Столична община, която изменя Заповед № СОА19-РД40-51/16.05.2019 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в гр. София, район „Надежда”, по плана на гр. София, попадащ в улица, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на пробив бул. „Рожен”, район „Надежда”, гр. София.

Заповед № СОА19-РД40-81/18.06.2019 г. на кмета на Столична община

 

24.06.2019