Столична община – заповед на кмета за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с реализацията на обект: "Локални платна в обхвата „Северна скоростна тангента“ от км. 2+780 до км. 3+680 при пътен възел с бул. „Рожен“ и „Лот 70 „Северна скоростна тангента“ доизграждане на пътен възел „ССТ - бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София"

На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена заповед на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с идентификатор 68134.1369.2105 (незастроен), с площ 199 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ  – за озеленяване и в улична регулация в обхвата на обект: „Северна скоростна тангента“ от км 2+780 до км 3+680 при пътен възел с бул. „Рожен“ и Лот 70 „Северна скоростна тангента“ доизграждане на пътен възел „ССТ – бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София".

 

Заповед № СОА20-РД40-24/26.03.2020 г.

31.03.2020