Столична община – Заповед на кмета на Столична община № СОА21-РД40-7/09.02.2021 г. за изменяне на Заповед № СОА20-РД40-113/15.12.2020 г., за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект: „Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе", в участъка от ул. „Лазарица" до „Околовръстен път", съгласно действащ регулационен план на м. ж.к. „Обеля 2"


На основание на чл. 25, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА20-РД40-113/15.12.2020 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.2813.277, попадащ в обхвата на обект (публична общинска собственост): „Разширение и реконструкция на бул. „Ломско шосе", в участъка от ул. „Лазарица" до „Околовръстен път", съгласно действащ регулационен план на м. ж.к. „Обеля 2", изменена на основание чл. 62, ал. 1 чл. 99, т. 2 от АПК, с настоящата

Заповед № СОА21-РД40-7/09.02.2021 г. на кмета на СО

 

23.02.2021