Столична община въведе в спешен порядък възможност за частично финансиране на ДМА по Програма "Култура"

Във връзка с Раздел VIII – Финансиране на проектните предложения, т. 5 от Съдържателния обхват на Столична програма „Култура”* и породените от това многобройни запитвания от организации, които ще кандидатстват с намерение да включат в бюджетите си разходи за закупуване на техника, Столична община, чрез Творческия съвет на Столична програма "Култура", взе решение да допусне закупуване на техника, софтуер, техническо оборудване и пр., като поеме финансирането частично от общата им стойност. Така кандидатстващите ще могат за закупят дълготрайни материални активи на произволна стойност, а с общински средства ще се покрива сумата до прага на същественост за придобиване на ДМА, а именно 840 (осемстотин и четиридесет) лв. с ДДС, за закупуване на компютърна конфигурация – 600 (шестстотин) лв. с ДДС.

Организациите, които са подали своите проекти преди въвеждане на новото положение, имат възможност да внесат корекция в бюджетната форма и да я входират още веднъж през електронната система, като предварително се свържат с експерта, който отговаря за съответното направление.

Тази промяна ще даде възможност за кандидатстващите да закупят подходяща техника както за нуждите на конкретния им проект, така и за работата на организацията занапред.

* Програмата допуска финансиране за закупуване на техника, софтуер, техническо оборудване и пр., на стойност до прага на същественост за придобиване на ДМА, а именно 840 (осемстотин и четиридесет) лв. с ДДС, а за закупуване на компютърна конфигурация – 600 (шестстотин) лв. с ДДС, съгласно счетоводната политика на Столична община. При промяна на посочените прагове ще бъдат признати разходи съгласно новите условия.


До 16 декември (сряда), включително, се приемат проектни предложения в сесията на Програма „Култура”. Проектите трябва да бъдат реализирани през 2021 г. 

Документи се подават само по електронен път на сайта https://kultura.sofia.bg.

14.12.2020