Столична община уведомява за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ, с идентификатор 68134.4326.8101, попадащ в улица в кв. "Горна баня“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план за имотa – регулационен план на м. „кв. "Горна баня“, одобрен със Заповед № РД-50-307/20.04.1995 г. на главния архитект на София, потвърден с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на СОС и ИПР, одобрено с Решение № 342 по Протокол № 18/23.07.2020 г. на СОС, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Отчуждаване на реална част от ПИ с идентификатор 68134.4326.8101, попадащ в улица в кв. "Горна баня“, както следва:

Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4326.8253, с площ от 141 кв. м, съгласно скица – проект, издадена от СГКК – гр. София, съставляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.4326.8101 по КККР на район „Овча купел“, одобрени със Заповед № РД-18-74/20.10.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. Собственици на имота са Иван  Асенов, Тихомир  Тихомиров, Александър  Тихомиров, Борис  Асенов и Снежанка  Тихомирова. Сумата за обезщетение е 17 065,10 лева.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Овча купел“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

    (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

10.06.2022