Столичната община уведомява за издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
София 1000, ул. “Московска ” № 33,
www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, попадащ в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на бул. "Копенхаген" от бул. "Александър Малинов" до връзката с бул. "Цариградско шосе" (ул. "Самоковско шосе"), район "Младост", гр. София, както следва:

1. Заповед за отчуждаване № СОА22-РД40-83/19.05.2022 на кмета на Столична община на поземлен имот с идентификатор 68134.4083.55 (незастроен), с площ 472 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на ИД на АГКК. Правоимащият Мартин Шуманов не е открит на постоянния и настоящия му адрес.

2. Заповед за отчуждаване № СОА22-РД40-60/19.05.2022 г. на кмета на Столична община на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4092.83 (незастроен), с площ 353 кв. м, съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.4092.2252 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-35/09.06.2011 г. на ИД на АГКК. Правоимащият Валери Рихтер не е открит на постоянния и настоящия му адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
(ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

 

19.09.2022