Столична община уведомява собствениците на поземлен имот за предстояща процедура по принудително отчуждаване на поземлен имот – частна собственост, отреден за детска градина – публична общинска собственост, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – „за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец" – III част, район „Лозенец”, гр. София

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

Собствениците на поземлен имот, отреден за обект – публична общинска собственост, съгласно действащия подробен устройствен план на м. „Лозенец" – III част, одобрен със Заповед № РД-50-636/25.07.1995 г. на главен архитект на София, потвърдена с Решение № 85 по Протокол № 56/06.08.2003 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: „Имот с идентификатор 68134.902.671 в обхвата на УПИ I – „за детска градина“, кв. 134, м. „Лозенец“ – III част, район „Лозенец“, гр. София, както следва:

Поземлен имот с идентификатор 68134.902.671 по КККР на район „Лозенец“, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър, с площ от 845 кв. м. Собственици на имота са Хайде Генов-Шипс; Александра Генова; Асен Генов; Микаела Енгел (по баща Милер); Вихра Нейкова-Мижиос; Райна Нейкова, по мъж Райна Давиес; Николай Георгиев; Евсевия Георгиева; Боян Георгиев; Росен Георгиев; Калин Георгиев; за 45 кв. м  – неустановен собственик. Сумата за обезщетение е 56 328,50 лева.

 

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

        (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

09.09.2022