Столичната община уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Улица в участъка от о.т. 315 до о.т. 312“, м. „Люлин – 2 м.р.“, район „Люлин“, гр. София

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти (ПИ), отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила ПУП на ПУП на м. ж.к. „Люлин – 2 м.р.“, одобрен с Решение № 413 по Протокол № 21/19.07.2012 г. на Столичен общински съвет, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Улица в участъка от о.т. 315 до о.т. 312“, м. „Люлин – 2 м.р.“, район „Люлин“, гр. София, както следва:

ПИ с идентификатор 68134.4356.507 (незастроен), с площ 293 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР за имота от 20.12.2018 г., сума за обезщетение 11 015,60 лв. (единадесет хиляди и петнадесет лева и шестдесет стотинки), собственост на ТД „ДОМУС МЕКС БЪЛГАРИЯ“ ЕООД.

ПИ с идентификатор 68134.4356.711 (незастроен), с площ 826 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-14/06.03.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение на КККР за имота от 20.12.2018 г., сума за обезщетение 31 054,22 лв. (тридесет и една хиляди петдесет и четири лева и двадесет и две стотинки), собственост на ТД “ЛТТ-91“ ЕООД“.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Люлин“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

23.09.2022