Столичната община уведомява собствениците на поземлени имоти за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. "Народно хоро" от о.т. 205 до о.т. 114“, район "Овча купел"

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. "Московска ”, № 33, www.sofia.bg  

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно действащ план за регулация на м. „кв. Овча купел – актуализация“, одобрен с Решение № 111 по Протокол № 32/10.12.2001 г. на СОС и Решение № 24 по Протокол № 36/15.04.2002 г. на СОС за ЯФГ, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на ул. "Народно хоро от о.т. 205 до о.т. 114“, район "Овча купел", както следва:

1. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4337.570 (незастроен), с площ 28 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4337.64, сума за обезщетение 1 236,96 лв. (хиляда двеста тридесет и шест лева и 96 ст.). Собственик на имота: „Нов български университет“.

2. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4337.541 (незастроен), с площ 36 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4337.928, сума за обезщетение 1 615,60 лв. (хиляда шестстотин и петнадесет лева и 60 ст.). Собственик на имота: неустановен.

3. Поземлен имот с проектен идентификатор 68134.4337.543 (незастроен), с площ 27 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4337.97, сума за обезщетение 4 547,04 лв. (четири хиляди петстотин четиридесет и седем лева и 4 ст.), разпределена на собствениците, както следва:

– Богдана Тодорова – 1/2 ид. ч. – 2 209,68 лв.

– Вътко Тодоров – 1/4 ид. ч. – 1 104,84 лв.

– Екатерина Тодорова – 1/4 ид. ч. – 1 104,84 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Овча купел", за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

26.08.2022