Столична община уведомява собствениците на ПИ, отредени за улица – публична общинска собственост, за предстояща процедура по принудително отчуждаване за реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар...

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София, 1000, ул. „Московска“ 33, тел. 02 9041462, www.sofia.bg

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ

собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план (ПУП) на м. „НПЗ „Хладилника – Витоша“ – части Север и Юг“, одобрен с Решение № 254 по Протокол № 17/31.05.2012 г. на СОС и с Решение № 703 по Протокол № 42/26.10.2017 г. на СОС за ОФГ и действащ ПУП на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и със Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за ЯФГ на кмета на СО, за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на техническа инфраструктура по ул. „Филип Кутев“, в участъка от бул. „Черни връх“ до ул. „Сребърна“ и проектно трасе на бул. „Т. Каблешков“ до бул. „Симеоновско шосе“ – поетапно, участък от ул. „Чавдар Мутафов“ до „Симеоновско шосе“, р-н „Лозенец“, гр. София, както следва:

Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.903.16 (незастроен), с площ 60 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.422 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 11 574,00 лв. (единадесет хиляди петстотин седемдесет и четири лева), собственост на Силвия Недева.

ПИ с проектен идентификатор 68134.903.35 (незастроен), с площ 65 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.903.424 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 12 538,50 лв. (дванадесет хиляди петстотин тридесет и осем лева и петдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Милена Косева – за 25 кв. м – 4 822,50 лв.
2. Неустановен собственик – за 40 кв. м – 7 716,00 лв.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.202 (незастроен), с площ 22 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1145 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, 4 243,80 лв. (четири хиляди двеста четиридесет и три лева и осемдесет стотинки), с неустановен собственик.

ПИ с проектен идентификатор 68134.905.204 (незастроен), с площ 15 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2601 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 2 893,50 лв. (две хиляди осемстотин деветдесет и три лева и петдесет стотинки), с неустановен собственик.

ПИ с идентификатор 68134.905.503 (незастроен), с площ 701 кв. м по КККР, одобрени Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК, сума за обезщетение 135 222,90 лв. (сто тридесет и пет хиляди двеста двадесет и два лева и деветдесет стотинки), разпределена на собствениците, както следва:

1. Николай Маджунов          – 479/664 кв. м – 92 399,10 лв.
2. Михаил  Маджунов           – 185/664 кв. м – 35 686,50 лв.
3. Неустановен собственик – за 37 кв. м      –   7 137,30 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

20.08.2020