Столичната община уведомява собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, за предстояща процедура по принудително отчуждаване във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и инженерна инфраструктура по ул. „Васил Стефанов“ от бул. „България“ до о.т. 361, м. „Манастирски ливади – изток“ – поетапно“

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София – 1000, ул. "Московска ”, № 33, www.sofia.bg  

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собствениците на поземлени имоти, отредени за обект – публична общинска собственост, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Манастирски ливади – изток“, одобрен с Решение № 50 по Протокол № 24/30.03.2001 г., предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализацията на обект: „Изграждане на улична мрежа и инженерна инфраструктура по ул. „Васил Стефанов“ от бул. „България“ до о.т. 361, м. „Манастирски ливади – изток“ - поетапно", както следва:

1. Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.621 (незастроен), с площ 93 кв. м, сума за обезщетение 5 231,10 лв. (пет хиляди двеста тридесет и един лева и 10 ст.). Собственик на имота: Кирил Димов.

2. Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.1643 (незастроен), с площ 117 кв. м, сума за обезщетение 15 200,64 лв. (петнадесет хиляди и двеста лева и 64 ст.). Собственик на имота: „Тексим Холдинг“ АД.

3. Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.2025 (незастроен), с площ 1 343 кв. м, сума за обезщетение 75 541,10 лв. (седемдесет и пет хиляди петстотин четиридесет и един лева и 10 ст.). Собственик на имота: „София Пропърти Груп“ ЕООД.

4. Поземлен имот с идентификатор 68134.1006.2026 (незастроен), с площ 394 кв. м, сума за обезщетение 24 900,80 лв. (двадесет и четири хиляди и девесттотин лева и 80 ст.). Собственик на имота: „София Пропърти Груп“ ЕООД.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Триадица“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.

 

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

25.08.2022