Столична община удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Траянови врата” № 5, ет.2, район „Триадица”

Столична община

удължава срока за закупуване на тръжни книжа за участието в търг с явно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост, апартамент № 3, находящ се на ул. „Траянови врата” № 5, ет.2, район „Триадица” със застроена площ 84.53 кв.м." до 8.12.2010 г.

Начална тръжна цена - 130 000 /сто и тридесет хиляди / лева .

Търгът ще се проведе на 10 12 2010 г. от 14.00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 2.

Телефон за информация 981-35-22 .

24.11.2010