Столична община удължава срока за подаване на заявления за участие в обявен конкурс за: Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм за...

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

СТОЛИЧНА ОБЩИНА удължава срока за подаване на заявления за участие в обявен конкурс за: Организиране на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъчни материали: хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло от домакинствата, административните, социалните и обществените сгради, заведенията за обществено хранене, търговските обекти и обектите за отдих, забавления и туризъм за райони “Овча купел” и “Кремиковци”.

Заявления ще се приемат до 17:00 ч. на 25.07.2019 г. (четвъртък) в запечатан непрозрачен плик в деловодството на Столична община на ул. „Московска” № 33, фронтофис.

Всички останали условия в поканата остават непроменени.

Дата: 11.07.2019 г.

11.07.2019