Столична община удължава срока за подаване на проект за газификация или техническа схема от одобрени кандидати

 

С настоящото съобщение Столична община информира всички одобрени кандидати по проект № BG16M1ОP002-5.003-0001 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в Столична община чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с екологични алтернативи”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, че срокът за предоставяне на:

1. Проект за газификация на имота, подготвен от оторизирана фирма, включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газов конвектор/-и (в случай на преминаване към отопление на газ)

или

2. Техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети (в случай на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза)

се удължава до 09.12.2020 г.

Документите се предоставят в районната администрация по местонахождение на имота.

02.11.2020