Столичната община стартира разработването на нова програма за въздуха за периода 2021 – 2026 г.

Граждани, институции, НПО и научни среди участват с предложения, препоръки и мнения по мерките

 

"За първи път София е влязла в средногодишната норма за фини прахови частици от 40 микрограма на куб. м на всички 6 измервателни станции през 2019 г. Това сочат предварителните данни на Столичната община" – съобщи зам.-кметът по екология Йоана Христова на София на информационно събитие за представяне на проект за „Програма за подобряване на качеството на атмосферния въздух на територията на Столична община за периода 2021 – 2026“.

Общата стойност на проекта е 412 583,87 лв. и ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, национално съфинансиране от държавния бюджет на Република България и бюджета на Столичната община. Това е третата Програма за КАВ (Качество на атмосферния въздух). Тя трябва да е готова до края на годината и ще влезе в сила през 2021 г., а мерките в нея ще действат до 2026 г. Граждани, институции, НПО и научни среди ще могат да дават предложения, препоръки и мнения по мерките, с които ще се съобразят експертите, работещи по проекта. При изготвяне на програмата екипът предстои да набере информация за оценка и управление на КАВ от различни източници, да направи инвентаризация на емисиите на замърсителите през 2018 г. по сектори, да анализира причините за превишаване на нормите, както и да направи дисперсионно моделиране на разпространението на замърсяването и приноса на отделните източници на емисии, извършено за 2018 г., да анализира вече планираните и прилагани мерки за подобряване на КАВ. Като част от новата програма ще се направи и прогнозно моделиране на зони с ниски емисии от транспорта, като се включат и емисии на ФПЧ от битовото отопление.

Сега действащата програма за качеството на въздуха включва над 100 мерки. Сред тях са подмяната на старите отоплителни уреди на общо 20 000 домакинства, ползващи дърва и въглища, в следващите 3 г. и монтирането на 2 000 филтъра на комините на жилищни сгради в район "Слатина" и "Красна поляна".

 

14.01.2020