Столичната община стартира проект за изследване на миризмите

Столична община стартира проект, насочен към изследване произхода, качеството и превенцията от миризми, отделяни от отпадъци. Проект „Управление на миризмите при процесите, свързани с третиране на отпадъците“ („D-NOSES – Distributed Network for Odour Sensing, Empowerment and Sustainability“) е финансиран по Програма ХОРИЗОНТ 2020 на Европейския съюз и предлага иновативни решения за преодоляване на проблемите, свързани с  процесите по управление на миризмите в процеса по третиране на отпадъците.

На встъпителната среща по проект D-NOSES, която се проведе в края на април 2018 г. в Университетския колеж в  гр. Лондон, Великобритания, бяха разпределени екипите и конкретизирани задачите за изпълнение. По време на форума беше даден официален старт на Работен пакет 2, чиято дейност ще е посветена на Научната и регулаторна рамка за замърсяването с миризми. Като резултат от дейността на Работния пакет ще бъде събрана и обобщена информация за видовете миризми, дейностите за емитиране, наличните техники за измерване и техниките за намаляване на емисиите на миризми, заедно с  регулаторните инициативи и добрите практики. Лидер на Работен пакет 2 е Политехнически университет гр. Милано, Италия.

Една от основните цели на проекта е да представи и запознае обществеността с процесите по управление на миризмите при третиране на отпадъците. Предвижда се да бъдат направени проучвания и изследвания на процесите в инсталациите за третиране на отпадъци, както и да се обсъдят конкретни решения, с цел минимизиране на миризмите. В рамките на проекта ще бъдат предприети и действия за повишаване на осведомеността на гражданите за управлението на миризмите, чрез различни съвместни инициативи и работни срещи.

В рамките на D-NOSES предстои да бъде разработена и интерактивна платформа като инструмент, който да помогне на гражданите да станат участници в решаване на евентуални проблеми с миризмите. Проектът ще работи с местни общности, а гражданите ще използват иновативни инструменти за картографиране, за да обединят информацията за проблемите с миризмите. По този начин ще бъдат създадени съвместно ad hoc решения с организации на гражданското общество, неправителствени организации, местни публични органи, индустрии, отделящи миризми, и академични среди. Чрез нова международна обсерватория за миризми, „D-NOSES“ ще гарантира публичен достъп до информация за замърсяването с миризми, като предоставя на засегнатите общности възможност да предприемат действия за преодоляване на проблема.

Екипът на Столична община има участие във всички работни пакети, като за целите на проекта Работните пакети са: Създаване на Международна обсерватория за миризми; Ангажиране на заинтересовани страни и идентифициране на локални (местни) изследвания/казуси; Провеждане на локални (местни) изследвания/казуси за наука на гражданите, посредничество и изграждане на капацитет; Възпроизводимост, застъпничество и предложения за промяна политиките/нормативна уредба и Дейности по комуникация, разпространение и публичност.


17.05.2018