Столична община стартира още два проекта от своята Програма „Пясъчник за иновативни решения“

 

Фокусът е енергийна ефективност и качество на въздуха в обществени сгради.

Заместник-кметът по дигитализация и иновации Генчо Керезов подписа днес договорите по следващите два проекта от Програмата „Пясъчник за иновативни решения“ на Столична община.

Обхватът на единия проект е осигуряване на прототипи на сензорни устройства за следене на качеството на въздуха в затворени помещения. Системата предоставя информация на обитателите на помещенията, алармира при вдигане нивата на въглероден диоксид и ФПЧ, както и изпраща данни в реално време, които да се ползват с аналитични цели. Първите сензорни устройства ще бъдат тествани в детска градина поради редовността на посещенията и високата обществена значимост на темата с подобряване качеството на въздуха там. Устройствата ще възпитават навици за поддържане чистотата на въздуха у децата с аудио- и визуални напомняния.

Вторият проект  цели подобряване на енергийната ефективност в обществените сгради. Ще бъдат инсталирани соларни панели, а система, осигуряваща „умни“ комунални услуги, ще замерва разходването на електричество както от тях, така и от електропреносната мрежа. Сградната администрация ще има достъп до данните в реално време и ще може да предприема мерки за оптимизиране цялостните разходи за електроенергия. Така в рамките на едногодишен цикъл ще се генерират достатъчно данни, на база на които да се изработват политики както за инсталация на възобновяеми източници на енергия, така и за потребителско поведение на сградните администрации, намаляващи разходите. Мониторинг в реално време ще се извършва и на  потреблението на вода. Реализацията също ще бъде в детско учебно заведение, поради възможността за бързо репликиране в други такива при добри резултати.

Пилотните проекти са част от усилията на Столична община към установяване на политики на база големи и отворени данни, анализ на ключови показатели за ефикасно планиране на ресурси и по-добри управленски практики. До края на годината предстои стартирането на редица други пилоти, които да тестват иновации за подобряване на града и да генерират все повече данни.

Програмата „Пясъчник за иновативни решения“ на Столична община е залегнала в Плана за действие по изпълнението на Стратегията за дигитална трансформация на София (СДТС). Реализира се в партньорство със стартъп екосистемата в София и нейното представителство в лицето на Българската стартъп асоциация (BESCO).  Целта ѝ е да се тестват иновативни технологични решения и генерират емпирични данни,  които да послужат за бъдещи решения и политики, подобряващи качеството на живот в София. Проектите са пилотни и след анализ на резултатите от тях ще се търси финансиране за развитие на тези с най-голям социален ефект. Дори само на ниво пилотен проект, програмата дава възможност на стартиращите компании в София да валидират технологията си в европейска столица и така да привличат други големи градове за клиенти, както и финансиране от инвеститори.

26.03.2021