Столична община стартира обучения по Проект „Патронажна грижа +“ по Дейност 2 „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности“

Заместник кметът на Столична община Албена Атанасова присъства на обученията по Проект „Патронажна грижа +“, насочен към предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за лица с увреждания и  лица в риск, във връзка с ограничаване разпространението и преодоляване на последиците от COVID-19.

Цел на проекта е да осигури подкрепа за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с разпространението на COVID-19  и да предоставя  патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда.

В рамките на една година, за да постигне целта си, ще се изпълняват следните дейности:

Дейност 1 - Патронажна грижа. Тя е с продължителност с 12 месеца и се фокусира върху предоставяне на грижа и подкрепа за хора с увреждания, възрастни хора в невъзможност от самообслужване, лица над 54 г., други уязвими групи, вкл. лица поставени под карантина във връзка с COVID-19, лица от рисковите групи за заразяване с COVID- 19.

Дейност 2 - Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Дейността е също с продължителност 12 месеца и ще се предоставя в 90-те социални услуги, делегирани от  държавата дейност на територията на Столична община, които включват и тези, управлявани от неправителствени организации.

Столична община работи в изключителен синхрон и сътрудничество с неправителствения сектор, извършващ дейности и прилагащи услуги в социалната сфера.

Персоналът, ангажиран с предоставянето на социални услуги е 1212 служители, като за подпомагане на служителите в услугите ще се включи допълнителен персонал - над 100 човека.

В условията на глобалната пандемия, предизвикана от разпространението на COVID 19, персоналът на услугите е изложен на огромно натоварване, причинено от усложнените условия на работа.

В рамките на обучението наетия персонал се запознава с целите и дейностите по проекта, правилното оформяне на отчетните форми, спецификата на работа в специализираните заведения за предоставяне на социални услуги за деца и възрастни на територията на Столична община, за да може чрез изпълнението на проекта да бъде осигурена спокойна и безопасна работна среда, както за персонала, така и за потребителите на социалните услуги.

Това е необходимо, за да се въведат допълнителни мерки за дезинфекция на сградния фонд на социалните услуги, делегирана от държавата дейност, с цел предоставяне на защитена среда за лицата. Персоналът и потребителите на услугите ще бъдат тествани при нужда за COVID-19.

Сред основните отговорности на назначените лица са приемане и раздаване на личните предпазни средства за персонала, приемане на дезинфектантите и извършване на дезинфекция в услугата, организиране тестването на персонала и потребителите на социалните услуги и др.

Необходимостта от допълнително назначен персонал в услугите е продиктуван от желанието на общината да се осигури възможност за плавно протичане на работния процес в услугите и координация на въведените изисквания за ограничаване на контактите между лицата и спазване на необходимата дистанция.

Обученията се извършват на малки групи и при стриктно спазване на мерките, свързани с епидемиологичната обстановка COVID 19.

 

 

 

 

16.04.2021