Столична община - съобщение за промяна на обявява за публично оповестен конкурс

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА
ОБЯВЯВА ЗА  ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

Учредяване право на строеж за реализиране на  строителството на части от жилищен блок №145 В - секция III,  вх. Б  и  секция  IV,  вх. А,  с  разгъната  застроена  площ  от  12  098,83 (дванадесет хиляди деветдесет и осем цяло и 83 стотни) кв. м. срещу обезщетение с равностойни обекти върху общински имот с идентификатор 68134.1202.449 с площ от 26 734 кв.м., по КККР, одобрени със заповед № РД-18-49/16.09.2015 г. на изп. директор на АГКК (акт за частна общинска собственост № 31/08.06.2016 г., вписан в Агенцията по вписванията  т. СІІ, №146, вх. рег. № 43815 ), който е имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява част от УПИ I - за ЖС, магазини, сладкарница, подземни гаражи и трафопост, кв.8, м. „ж.к. Разсадника-Бежанци”, Район „Илинден”, гр. София.

Съгласно Заповед №  СОА17-РД92-86/21.04.2017 г. на кмета на Столична община публично оповестеният конкурс  ще се проведе на 09.05.2017 г. от 14 часа на ул. „Париж” №3, залата на първи етаж.
Всички останали обявени условия остават непроменени.

Телефон за информация 981-35-22, 02/9377548

21.04.2017