Столична община - Съобщение за прекратяване на публично оповестен конкурс

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
ул. “Московска” № 33

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА
 ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН КОНКУРС ЗА:

отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 369, м. „Зона Г - Центъра, отреден за „Парк, НДК, подземни гаражи и обществена тоалетна” - Летен театър „Глобус” със застроена площ 371.60 /триста седемдесет и едно цяло и шестдесет стотни/ кв.м.  и покрит Кафе – бар с площ от 22.80 /двадесет и две цяло и осемдесет стотни/ кв.м., заедно със заградено пространство с площ от 1284 / хиляда двеста осемдесет и четири/ кв.м

Съгласно Заповед № СОА17-РД98-35/18.07.2017 г. на кмета на Столична община конкурс 04-СО-2017  се прекратява.

Телефон за информация: 981-35-22, 02/9377548

18.07.2017