Столична община съобщава за отчуждаване наПИ с идентификатор 68134.1369.2105, попадащ в обхвата на обект: „Локални платна в обхвата „Северна скоростна тангента“ от км 2+780 до км 3+680 при пътен възел с бул. „Рожен“ и Лот 70 „Северна скоростна тангента“, доизграждане на пътен възел „ ССТ – бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София, съгласно влязъл в сила ПУП на м. НПЗ „Илиянци – запад“

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена Заповед № СОА20-РД40-24/26.03.2020 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.1369.2105 (незастроен), с площ 199 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, попадащ в УПИ – за озеленяване и в улична регулация в обхвата на обект: „Локални платна в обхвата „Северна скоростна тангента“ от км 2+780 до км 3+680 при пътен възел с бул. „Рожен“ и Лот 70 „Северна скоростна тангента“, доизграждане на пътен възел „ ССТ – бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София, съгласно влязъл в сила ПУП на м. НПЗ „Илиянци – запад“, одобрен със Заповед № РД-09-50-251/13.03.1989 г. на гл. архитект на София. Правоимащото лице Емилиан Петров Георгиев, собственик на 1/24 ид. ч. от поземления имот, не е намерен на постоянния и настоящия му адрес.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Надежда” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

           

                  

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:    

                                                            (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

05.06.2020