Столична община съобщава за Заповед № СОА21-РД43-2/15.05.2021 г. на кмета на СО за обезсилване на Заповед № РД-40-4/14.03.2008 г. на кмета на СО за отчуждаване на реална част от ПИ (съгласно влязъл в сила ПУП), чийто собственик е заличен търговец, във връзка с реализация на обект: „Улица от о.т. 95 – о.т. 96 до края на имота в посока о.т. 97, засягаща се от изграждането на част от улица...

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че на основание чл. 29, ал. 8 от ЗОС във връзка с § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС е издадена Заповед № СОА21-РД43-2/15.05.2021 г. на кмета на Столична община, с която е обявена за обезсилена Заповед № РД-40-4/14.03.2008 г. за отчуждаване на реална част от ПИ № 1417, кв. 11, м. НПЗ „Хладилника-Витоша", с площ на частта от 344 кв. м, във връзка с реализацията на обект: „Улица от о.т. 95 — о.т. 96 до края на имота в посока о.т. 97, засягаща се от изграждането на част от улица „Сребърна" о.т. 10 – о.т. 95 – о.т. 96 до о.т. 97 между квартали 3 и 11, м. НПЗ „Хладилника-Витоша". Като собственик в заповедта е посочен „ДОМЕЙН БОЙАР" АД – заличен търговец.
Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

Заповед № СОА21-РД43-2/15.05.2021 г. на кмета на Столична община

 

 

11.08.2021