Столична община съобщава за Заповед № С0А21-РД43-13/15.05.2021 г. на кмета на СО за обезсилване на Заповед № РД-40-132/15.04.2009 г. на кмета на СО за отчуждаване на реална част от ПИ (съгласно влязъл в сила ПУП), чийто собственик е неустановен, във връзка с реализацията на обект: „Улица от о.т.448а – о.т.447а – о.т.446а – о.т.466, по плана на м. „Витоша – ВЕЦ – Симеоново", р-н "Лозенец"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че на основание чл. 29, ал. 8 от ЗОС във връзка с § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на ЗОС е издадена Заповед № С0А21-РД43-13/15.05.2021 г. на кмета на Столична община, с която е обявена за обезсилена Заповед № РД-40-132/15.04.2009 г. за отчуждаване на реална част от ПИ № 1172, кв. 84а, м. „Витоша – ВЕЦ – Симеоново", с площ на частта от 167 кв. м, във връзка с реализацията на обект: „Улица от о.т.448а – о.т.447а – о.т.446а – о.т.466, по плана на м. „Витоша – ВЕЦ – Симеоново". Имотът е с неустановена собственост.
Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

Заповед № СOА21-РД43-13/15.05.2021 г. на кмета на Столична община

11.08.2021