Столична община съобщава за внесен Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционното предложение: „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, в землищата на кв. "Враждебна", кв. "Бенковски" и кв. "Орландовци", Столична община, Област София“

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 97 от Закона за опазване на околната среда

 

Столична община съобщава за внесен Доклад за оценка въздействието върху околната среда (ДОВОС) за инвестиционното предложение: „Добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства – строителни материали – пясъци и чакъли, в землищата на кв. "Враждебна", кв. "Бенковски" и кв. "Орландовци", Столична община, Област София“, с възложител ЕТ „ИНЕРТ-94-ЦВЕТЕЛИН ПЕТРОВ“.

Докладът е достъпен за обществеността в сграда на Столична община с адрес – гр. София, ул. „Париж“ № 5, ст. 205, всеки работен ден в периода 05.10.2018 г. – 09.11.2018 г., от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

Срещите за обществено обсъждане на Доклада ще се проведат, както следва :

1. На 10.11.2018 г., от 10:00 ч., в административната сградата на район „Кремиковци“ – СО.

2. На 10.11.2018 г., от 14:00 ч., в сградата на читалище „Св. Св. Кирил и Методий – 1926 г.“, гр. София, кв. "Враждебна", ул. „8-ма“ № 47, СО -–район „Кремиковци“.

3. На 14.11.2018 г., от 16:00 ч., в административна сграда с адрес бул. „Лазар Михайлов“ № 53, кв. "Бенковски", СО – район „Сердика“.

Писмени становища, въпроси, мнения, предложения и/или възражения, по представения ДОВОС се приемат в офиса на възложителя, в РИОСВ – София, Район „Кремиковци“, район „Сердика“ и Столична община, както и по време на срещите за обществено обсъждане.

 

04.10.2018