Столична община съобщава за предстояща процедура по принудително отчуждаване на ПИ във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от MC14-III до МС18-III“ в район "Красно село"

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

 

УВЕДОМЯВАМ

 

собственика на поземлен имот, попадащ в УПИ III – „За автостопанство, трасе и депо на метрополитен“, кв. 2, м. „Славия“ и улица – публична общинска собственост (съгласно действащ специализиран ПУП за изграждане на метрополитен с метростанции за обект: „Трети метродиаметър на Софийски метрополитен“ и ИПР, одобрен с Решение № 833 по Протокол № 73 от 18.12.2014 г. на СОС), за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание глава III от ЗОС във връзка с обект: „Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. „Ботевградско шосе“ – бул. „Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. „Овча купел“. „Втори етап от MC14-III до МС18-III.“ – публична общинска собственост, за задоволяване на общинска нужда, която не може да бъде задоволена по друг начин (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), намиращ се на територията на район „Красно село“ – Столична община, както следва:

1. Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 68134.208.971 (незастроен) с площ 260 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-50/20.06.2016 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Красно село“, сума за обезщетение на собственика Васил Юлиев Габровски – 8 866,30 лв.

В срока на обявлението собственикът на посочения имот следва да представи документи за собственост и банкова сметка за превеждане на обезщетението в дирекция “Инвестиционно отчуждаване”, Столична община, бул. “Ломско шосе” № 2а, ет. 2. В противен случай сумата за паричното обезщетение ще бъде преведена по сметка на Столична община, съгласно чл. 29, ал. 2 от ЗОС.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Красно село“ за поставяне на определено за целта място в сградата на района.


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
                                                  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

06.11.2018