Столична община съобщава за постъпил: „Проект за определяне на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници, разкриващи термални води в обхвата на находище на минерална вода (НМВ) № 102, район „Софийска котловина”, подземни води от донеозойската подложка и неогенския седиментен комплекс с температура, по-висока от 20°С, на територията на област София и Софийска област – изключителна...

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

до заинтересованите лица и общественост

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3/16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди (ДВ, бр. 88 от 27 октомври 2000 г.)

Столична община съобщава за постъпил от директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ – към МОСВ, „Проект за определяне на санитарно-охранителни зони (СОЗ) на водоизточници, разкриващи термални води в обхвата на находище на минерална вода (НМВ) № 102, район „Софийска котловина”, подземни води от донеозойската подложка и неогенския седиментен комплекс с температура, по-висока от 20°С, на територията на област София и Софийска област – изключителна държавна собственост“

Проектът е достъпен за обществеността в сградата на Столична община с адрес – гр. София, ул. „Париж“ № 5, ст. 205, всеки работен ден в периода 11.10.2018 г. – 11.11.2018 г., от 10:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

Писмени становища, мнения, предложения и/или възражения по проекта се приемат в деловодството на Столична община.

 

11.10.2018