Столична община съобщава за откриване на процедура за издаване на разрешително – водоснабдяване за други цели – използване на тръбен кладенец ТК2 – Столична община – "Докторски паметник"

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило заявление в Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район (БДУВДР) с център гр. Плевен, за откриване на процедура за издаване на разрешително – водоснабдяване за други цели. Заявлението е придружено с изискващите се по чл. 60 от ЗВ данни и документи.

Столична община, дирекция „Околна среда”, уведомява, че е издадено Съобщение изх. № ПВ2-00012-[1] от 01.10.2018 г. от БДУВДР. Цел на заявеното използване на водите е водоснабдяване за други цели – използване на тръбен кладенец ТК2 – Столична община – "Докторски паметник".

Водно тяло – порови води в неоген – квартернера – Софийска долина

Координати на ползване:

N – 42⁰41´41.7984´´, E – 23⁰20´18.2004´´ – мост ляв бряг.

Обект на водоснабдяване са тревните площи и цветни градини и измиване на асфалтови алеи в градина „Докторска паметник“.

Средноденонощен дебит – 0,5 л/сек.

Максимален дебит – 2 л/сек. При водочерпене 6 часа за денонощие.

Годишно водно количество – 15 768 куб. м./год.

В срок от 14 дни от обявяване на съобщението съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 и т. 3 от ЗВ всички заинтересовани лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено.


Приложение: Съобщение № ПВ2-00012-[1] от 01.10.2018 г.

09.10.2018