Столична община съобщава за отчуждаване на поземлени имоти, попадащи в обхвата на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев“ до ул. „д-р Борис Вълчев“, р-н „Триадица“

 


О Б Я В Л Е Н И Е


На основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост

УВЕДОМЯВАМ


собствениците на поземлени имоти, отредени за улица – публична общинска собственост, съгласно действащ подробен устройствен план на м. „Кръстова вада“ и м. „Южен парк – IV ч.“, утвърден с Решение № 45 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Решение № 147 по Протокол № 40/18.07.2002 г. за поправка на ЯФГ и ИПР, одобрено със Заповед № РА50-759/16.11.2017 г. на гл. архитект на Столична община, за предстояща процедура по отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с реализиране на обект: „Трасе на Главен канализационен колектор – клон II по ул. „Емилиян Станев“ до ул. „д-р Борис Вълчев“, р-н „Триадица“, гр. София, както следва:

- Поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.1007.2323 (незастроен), с площ 68 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1087 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 5 678,91 лв. (пет хиляди шестстотин седемдесет и осем лева и деветдесет и една стотинки), от които за ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2323 (незастроен) – 3 825,00 лв. и за изградена ограда в поземления имот – 1 853,91 лв., собственост на ГРИГОР БОРИСОВ МИТРЕВ, в качествот му на ЕТ „ГРИМИТ – ГРИГОР МИТРЕВ“;
- ПИ с проектен идентификатор 68134.1007.2321 (незастроен), с площ 45 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.1007.1085 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-108/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, сума за обезщетение 2 531,25 лв. (две хиляди петстотин тридесет и един лева и двадесет и пет стотинки), разпределени на собствениците, както следва:
1. Иван Дончев Иванов – 1/2 ид. ч. – 1 265,62 лв.
2. Божидара Иванова Иванова – 1/2 ид. ч. – 1 265,63 лв.
Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район „Триадица“, за поставяне на определеното за целта място в сградата на района.
Обявлението не подлежи на самостоятелно обжалване.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
    /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

08.06.2020