Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-110/01.08.2022 г. и Заповед № СОА22-РД40-113/13.09.2022 г. на кмета на Столична община, с които се изменят Заповед № СОА22-РД40-41/03.05.2022 г. и Заповед № СОА22-РД40-102/17.06.2022 г. на кмета на СО, за отчуждаване на поземлен имот, находящ се в район „Надежда”, попадащ в обхвата на обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна...

 

На основание чл. 25, ал. 3 от ЗОС Столична община обявява Заповед № СОА22-РД40-110/01.08.2022 г. и Заповед № СОА22-РД40-113/13.09.2022 г. на кмета на Столична община, с които се изменя Заповед № СОА22-РД40-41/03.05.2022 г., изменена със Заповед № СОА22-РД40-102/17.06.2022 г. на кмета на Столична община, за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.1351.1036 (незастроен), с площ 179 кв. м по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/12.10.2011 г. на ИД на АГКК, находящ се в гр. София, район „Надежда”, по плана на гр. София, попадащ в обхвата на обект: „Довеждаща инфраструктура и локални платна на „Северна скоростна тангента“ при пробив бул. „Рожен“, район „Надежда“, гр. София.

 

Заповед № СОА22-РД40-110/01.08.2022 г.  на кмета на Столична община

Заповед № СОА22-РД40-113/13.09.2022 г. на кмета на Столична община

23.09.2022