Столична община съобщава за издадена заповед за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, р-н “Връбница”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Осигуряване на транспортен достъп до нова гара Обеля – улица, свързваща се с бул. „Панчо Владигеров“, от о.т. 39 – о.т. 63 – о.т. 66 до о.т. 67 и о.т. 66 – о.т. 70 до о.т. 71, при кв. 1, 2, 17, 18, 19 и 20, м. „Северен парк – Гробищен парк „Бакърена фабрика“, р-н “Връбница”, гр. София, както следва:

1.  Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-65/28.08.2020 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3053 (незастроен), с площ 916 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.1795 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за 12 кв. м от собствеността на поземления имот.

2.  Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-72/28.08.2020 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3076 (незастроен), с площ 72 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2181 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за 26/54 идеални части от собствеността на поземления имот.

3. Заповед за отчуждаване № СОА20-РД40-73/28.08.2020 г. на кмета на Столична община на ПИ с проектен идентификатор 68134.2819.3069 (незастроен), с площ 441 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.2819.2879 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-39/20.07.2011 г. на ИД на АГКК. Липсват данни за собствеността на поземления имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Връбница” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:   

 (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

18.09.2020