Столична община съобщава за издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти във връзка с обект: „Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Борис Руменов“ в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на изток от р. Драгалевска до безименна улица, от о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 – о.т. 505 – о.т. 501 – о.т. 399 – о.т. 504 – о.т. 398, м. „Витоша...

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС са издадени заповеди за отчуждаване на поземлени имоти (ПИ), попадащи в улична регулация и в обхвата на обект: „Изграждане на техническа и транспортна инфраструктура по ул. „Борис Руменов“ в участък, обслужващ кв. 98, 120, 126, участъка на изток от р. Драгалевска до безименна улица, от о.т. 666 – о.т. 18а – о.т. 608 – о.т. 609а – о.т. 607 – о.т. 505 – о.т. 501 – о.т. 399 – о.т. 504 – о.т. 398, м. „Витоша ВЕЦ – Симеоново“ и осигуряване на транспортна връзка между ул. „Асен Йорданов“ и ул. „Ангел Каралийчев“, р-н „Лозенец“, съгласно влязъл в сила подробен устройствен план на м. „Витоша – ВЕЦ Симеоново“, одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмета на Столична община, както следва:

1. Заповед № СОА20-РД40-37/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.21 (незастроен), с площ 19 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1574 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащите лица Стефан Илиев и Нора Илиева не са намерени на постоянните и настоящите им адреси на територията на Република България.

2. Заповед № СОА20-РД40-39/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.30 (незастроен), с площ 278 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.2845 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото лице Лилия Кърджилова не е намерена на постоянния и настоящия ѝ адрес на територията на Република България.

3. Заповед № СОА20-РД40-40/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.26 (незастроен), с площ 160 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.1571 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото лице Денница Пенева не е намерена на постоянния и настоящия ѝ адрес на територията на Република България.

4. Заповед № СОА20-РД40-41/01.07.2020 г. на кмета на Столична община, с която се отчуждава ПИ с проектен идентификатор 68134.905.19 (незастроен), с площ 14 кв. м съгласно скица – проект за изменение на КККР, представляващ реална част от ПИ с идентификатор 68134.905.755 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-739/21.11.2017 г. на ИД на АГКК. Правоимащото лице Антония Боева не е намерена на постоянния и настоящия ѝ адрес на територията на Република България.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Лозенец” за поставяне на определено за целта място в сградата на съответния район.

 

 КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:   

          (ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА)

18.09.2020