Столична община уведомява собствениците на ПИ, отреден за улица – публична общинска собственост, съгласно регулационен план на м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново", за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС, във връзка с обект: "Осигуряване на достъп по ул. "Васил Арнаудов" в участъка от бул. "Симеоновско шосе" до ул. "Братя Чакрин", о.т. 361 – о.т. 360 – о.т. 359...

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА

София 1000, ул. “Московска ” № 33, www.sofia.bg

 

О Б Я В Л Е Н И Е

на основание чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост,

 

У В Е Д О М Я В А М

 

Собствениците на поземлен имот, който се засяга от реализацията на обект: "Осигуряване на достъп по ул. "Васил Арнаудов" в участъка от бул. "Симеоновско шосе" до ул. "Братя Чакрин", о.т. 361 – о.т. 360 – о.т. 359 – о.т. 357 – о.т. 442 – о.т. 443а, обслужващ кв. 71 и 72а", м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново", район "Лозенец" за предстояща процедура по принудително отчуждаване на основание Глава III от ЗОС съгласно влязъл сила регулационен план на м. "Витоша – ВЕЦ Симеоново", одобрен с Решение № 44 по Протокол № 24/30.03.2001 г. на СОС и Заповед № РД-09-1944/16.10.2002 г. за поправка на ЯФГ на кмет на Столична община и ПРЗ за УПИ VIII-1600, кв. 71 – Заповед № РД-09-50-313/05.03.2008 г. от главен архитект на София, предвиждащ изграждане на обект – публична общинска собственост (чл. 21, ал. 1 от ЗОС), а именно:

ПИ с идентификатор 68134.905.55 – незастроен, с площ 1 388 кв. м, район "Лозенец". Сумата за обезщетение е 267 745,20 лв., определена на следните съсобственици:

Николай Илиев – 1/2 ид. ч. – 133 872,60 лв.;
Евгения Илиева (Тотева) – 1/2 ид. ч. – 133 872,60 лв.

Обявлението да се публикува в два централни и един местен ежедневник, на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до Кмета на район "Лозенец" за поставяне на определеното за целта място, в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:................../П/............................

                                                             /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

15.10.2020