Столична община съобщава за издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: "Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. "Ботевградско шосе“ – бул. "Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. "Овча купел“, трети етап – от км 1 + 280,00 до км 4 + 340,00 с три метростанции – по бул. "Владимир Вазов“, с прилежащи територии в участъка между...

 

СТОЛИЧНА ОБЩИНА
Гр. София – 1000, ул. "Московска" № 33, www.sofia.bg

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС e издаденa заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: ,,Разширение на метрото в гр. София, Трета метролиния – бул. ,,Ботевградско шосе“ – бул. ,,Владимир Вазов“ – Централна градска част – ж.к. ,,Овча купел“, трети етап – от  км 1 + 280,00 до км 4 + 340,00 с три метростанции – по бул. "Владимир Вазов“,  с прилежащи територии в участъка между МС-5 III и МС-2 III, район "Подуяне“,  гр. София, а именно:

Заповед № СОА21-РД40-156/18.11.2021 г., изменена със Заповед № СОА22-РД40-2/13.01.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.604.9120 (незастроен), с площ от 7 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.604.1348 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-4/09.03.2016 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на Ваньо Петров – 1/4 ид. ч., Цветан Петров – 1/4 ид. ч., Росица Мишева – 1/4 ид. ч. и Веселина Мишева – 1/4 ид. ч.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник”, да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Подуяне” за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:

    /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

 

 

02.03.2022