Столична община съобщава за издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот в обхвата на обект: „Безименна улица от о.т. 2А-о.т. 3=1Б-о.т. 49 между кв. 13Б и кв. 13В, м. "Младост 2"

 

ОБЯВЛЕНИЕ

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: „Безименна улица от о.т. 2А-о.т. 3=1Б-о.т. 49 между кв. 13Б и кв. 13В, м. "Младост 2", а именно:

Заповед № СОА22-РД40-91/19.05.2022 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот (ПИ) с проектен идентификатор 68134.4091.901 (незастроен), с площ 22 кв. м, представляващ реална част от имот с идентификатор 68134.4091.43 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-15/06.03.2009 г. на изпълнителния директор на АГКК. Липсват данни за собственика на отчуждения имот.

Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район „Младост" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:
/ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

06.06.2022