Столичната община съобщава за издадена Заповед № СОА22-РД40-124/14.09.2022 г. на кмета на СО за частично изменение в Заповед № СОА22-РД40-24/13.03.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване на поземлен имот, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“ в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща...

 

На основание чл. 25, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 от Закона за общинската собственост е издадена Заповед № СОА22-РД40-24/13.03.2022 г. на кмета на СО за отчуждаване по реда на Глава III от ЗОС на поземлен имот с пр. идентификатор 68134.1504.2711 (незастроен), находящ се в р-н „Искър“ по плана на гр. София, както и последваща заповед на кмета на СО на основание чл. 62, ал. 1 от АПК за изменение в предходната заповед при определяне на правоимащите съсобственици и съответното им парично обезщетение, във връзка с реализацията на обект – публична общинска собственост: „Изграждане на разширение на ул. „Димитър Пешев“ в участъка между ул. „Обиколна“ и бул. „Цариградско шосе“, с прилежаща инфраструктура, „велотрасе и пешеходни тротоари“, район „Искър“.

Заповед № СОА22-РД40-124/14.09.2022  г. на кмета на Столична община

23.09.2022