Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на...

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда 

 

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение за: „Обособяване на площадка за извършване на дейности по събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на неопасни отпадъци от хартия, пластмаса, стъкло, дърво, текстил, строителни отпадъци, опаковки от системите за разделно събиране на отпадъци от опаковки, смесени битови отпадъци, биоразградими отпадъци, както и събиране, временно съхраняване и предварително третиране (сортиране) на отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ)“, в поземлен имот с идентификатор 68134.509.36, ул. „Каменоделска“ № 10, район "Сердика", гр. София.

 

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София,1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Копие на Уведомлението и информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда.  

 

 

 

09.04.2021