Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация за инвестиционното предложение на „Интерметал Експорт“ ООД за „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори“

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 6, ал. 10, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС)

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционното предложение за „Изграждане на нова площадка за дейности с отпадъци от черни цветни метали, излезли от употреба моторни превозни средства, излязло от употреба електрическо и електронно оборудване и негодни за употреба батерии и акумулатори“, в ПИ 68134.614.1111, ул. „Майчина слава“ № 11, район „Подуяне“, гр. София, Столична община с възложител ИНТЕРМЕТАЛ ЕКСПОРТ ООД.

Информацията по Приложение № 2 от Наредбата за ОВОС  е достъпна за 14 дни от датата на обявяване. Становища, възражения и/или мнения се приемат в деловодството на Столична община на ул. „Московска“ № 33.

Приложение:
Информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2018