Столична община съобщава, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение от „Зебра" АД за: „Технологични линии за преработка на неопасни отпадъци от каучук в гумен гранулат и стари битумосъдържащи изолации“ в район „Нови Искър“

 

СЪОБЩЕНИЕ

във връзка с изискванията на чл. 95, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда

Столична община съобщава на заинтересованото население, че осигурява обществен достъп до Уведомление за инвестиционно предложение от „Зебра" АД за: „Технологични линии за преработка на неопасни отпадъци от каучук в гумен гранулат и стари битумосъдържащи изолации“, в поземлен имот с идентификатор 00357.5350.118 (УПИ – I), гр. Нови Искър, район „Нови Искър“, Столична община.

Писмени становища и мнения се приемат в РИОСВ – София, гр. София, 1618, бул. „Цар Борис III” № 136, e-mail: riosv@riew-sofia.org

 

Приложение: Копие на Уведомлението и Информация по чл. 4, ал. 3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

 

14.09.2020