Столична община с нова социална услуга със спортна насоченост за деца и младежи с увреждания

Столичният общински съвет ще гласува на предстоящото си заседание в четвъртък създаване на нова социална услуга – „Дневен център за деца и младежи с увреждания“ с приоритет спортна насоченост. Идеята е на кмета на София Йорданка Фандъкова и председателя на СОС Георги Георгиев. Програмата ще работи по няколко направления:

„Информиране и консултиране“, в което специалисти заедно с детето ще изследват неговите затруднения и ще работят по възможните решения за тяхното преодоляване.

 „Терапия“ е съвкупност от различни дейности за развиване, възстановяване, поддържане или подобряване на социални умения, както и възможностите за самообслужване, комуникация, разрешаване на емоционални конфликти, овладяване на поведението, понижаване на тревожността, подобряване на самооценката, възможностите за труд. По този начин ще бъде предотвратен риска от социално изключване на тази група младежи.  

„Рехабилитация“ е дейност, която има за цел да подобри физическата сила и функционалното здраве на млади хора с увреждания и с проблеми в опорно-двигателния апарат и ставите.

„Обучение за придобиване на умения“ е дейност, която се осъществява в специализирана среда или мобилно, за подготовка на деца и пълнолетни лица за придобиване на умения за самостоятелност, независим живот, самостоятелно справяне с проблеми и затруднения, както и умения за грижа и подкрепа за деца и зависими от грижа членове на семейството.

 „Подкрепа за придобиване на трудови умения“ е дейност, с която се осъществява специализирана среда или мобилно за подготовка и придружаване на лица с трайни увреждания за придобиване на умения за участие в трудови дейности.

 „Дневна грижа“ е дейност за осигуряване на специализирана среда на подкрепа индивидуално и в групи за деца и пълнолетни лица с трайни увреждания в рамките на не по-малко от 4 часа дневно.

„По този начин ние подкрепяме не само съгражданите ни със специфични потребности, но и искаме те да се чувстват пълноправна част от обществото, за което Столична община и Общинския съвет полагаме много усилия и ще продължим да работим“ – коментира шефът на Местния парламент Георги Георгиев.

Един от основните приоритети на Столична община в областта на социалната политика за деца и възрастни в неравностойно социално положение е предоставяне на подкрепа с цел подпомагане за преодоляване на социалната изолация и ефективна интеграция, с оглед пълноценната им личностна реализация.

 

07.06.2022