Столичната община с награда от МОН

Министерството на образованието и науката отличи Столична община за участието ѝ в обществено значими проекти по Програма „Хоризонт 2020“.

През програмен период 2021 – 2027 г. Столичната община участва в изпълнението на 4 международни проекта, финансирани по Програма „Хоризонт 2020“.

В рамките на проект Smarter together – „Обединени градове за интелигентен растеж“, ще бъдат създадени условия за трансфер на добри практики и на водещи технологични и интелигентни решения от градовете Виена, Мюнхен и Лион, което ще насърчи и подобри изпълнението на политиките за енергийна ефективност и мобилност на град София.

Основната цел на проект URBINAT е прилагане на природосъобразни мерки за облагородяване и интеграция на непривлекателни градски райони чрез прилагане на нови модели на градско развитие и подобряване на условията на живот и постигане на социално сближаване.

Проект POLICY CLOUD цели да въведе методология за по-ефективно управление на политиките чрез използване на облачни пространства и реализиране на разнообразни пилотни проекти, които да подпомогнат конкурентите предимства,  управлението и анализа на данни (проблеми, тенденции, ефекти, взаимодействие, мониторинг).

09.03.2020