Столична община разположи мобилната автоматична измервателна станция за контрол на качеството на въздуха в центъра на града


Мобилна автоматична измервателна станция (МАИС) на Столична община за контрол по качеството на атмосферния въздух на София е разположена в центъра на града. Тя се намира на локация близо до бул. “Дондуков“ на ул. „Париж“ № 5.

Продължават непрекъснатите измервания предвид необходимостта от натрупване на данни за срок от една година в териториалния обхват на „централна градска част“, с оглед на прилагането на мярката „Зони с ниски емисии по отношение на ФПЧ10, ФПЧ2,5, и NOх от транспорта, като се включат и емисиите на ФПЧ от битово отопление.

Данните от проведените измервания с МАИС са достъпни за широката общественост на следния електронен адрес: https://www.sofia.bg/en/components-environment-air – непосредствено над „Очакван потенциал на атмосферата за замърсяване с ФПЧ10 на територията на гр. София“.

 

 

 

21.01.2022