Район „Искър” обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот - публична общинска собственост, в ж.к. „Дружба 1”, с предназначение „за кафе клуб"

СТОЛИЧНА ОБЩИНА – РАЙОН “ИСКЪР”

обявява конкурс за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на част от недвижим имот – публична общинска собственост, който ще се проведе на 15.04.2019 г. от  11.00 ч. в сградата на район „Искър“, стая 301:

Помещение (сутерен) с площ 99,90 (деветдесет и девет цяло и деветдесет) м2 в триетажна сграда с идентификатор 68134.1500.644.3 с площ 486,00 (четиристотин осемдесет и шест) м2, разположена в поземлен имот с идентификатор 68134.1500.644  с площ 8 191 (осем хиляди сто деветдесет и един) м2 по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-27/03.04.2012 г. на изпълнителния директор на АГКК, попадащ в УПИ I от кв. 73 по действащия регулационен план на ж.к. „Дружба 1”, с предназначение „за кафе клуб“.

Начална конкурсна цена 309,00 лв  (триста и девет лева)  без ДДС за цялото помещение съгласно експертна оценка на сертифициран оценител, сключил рамков договор със Столична община.

Документите за участие в конкурса могат да се закупят: от 15.03.2019 г. до 12.04.2019 г. в деловодство на район “Искър”.

Цена на конкурсната документация – 60.00 (шестдесет лева) лв. с ДДС.

Гаранция за участие в конкурса – 150.00 (сто и петдесет лева) лв. с ДДС.

Оглед на обекта – всеки делничен ден  от 10.00 ч. до 17.00 ч. до 12.04.2019 г.

Краен срок за подаване на документи – 12.04.2019 г. до 14.00 ч.

За допълнителна информация: тел. 979 13 03/979 07 37, район „Искър”, ул. „Кр. Пастухов” 18.

15.03.2019