Столична община обявява отчуждаване на поземлен имот във връзка с реализацията на обект: „Продължение на бул. „Илиянци“ в участъка от пътен възел „Северна скоростна тангента – бул. „Илиянци“ до съществуващ път между с. Кубратово, район „Нови Искър“ и кв. „Бенковски“, район „Сердика“

 

ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за общинската собственост, СЪОБЩАВАМ, че по реда на чл. 25, ал, 2, във връзка с чл. 21, ал. 1 и чл. 25, ал. 1 о т ЗОС е издадена заповед за отчуждаване на недвижим имот, във връзка с реализацията на обект: "Продължение на бул. "Илиянци" в участъка от пътен възел "Северна скоростна тангента – бул. "Илиянци" до съществуващ път между с. Кубратово, район "Нови Искър", и кв. "Бенковски", район "Сердика", а именно:
Заповед № СOА21-РД40-99/13.07.2021 г. на кмета на Столична община за отчуждаване на поземлен имот с проектен идентификатор 68134.516.623 (незастроен), с площ 219 кв. м, представляващ реална част от поземлен имот с идентификатор 68134.516.525 по КККР на район "Сердика", одобрени със Заповед № РД-18-53/23.11.2011 г. на изпълнителния директор на АГКК. Имотът е собственост на наследниците на Павел Танчев при неизяснени квоти.
Обявлението да се обнародва в „Държавен вестник", да се публикува на интернет страницата на Столична община и копие от него да се изпрати до кмета на район "Сердика" за поставяне на определено за целта място в сградата на района.

 

Заповед № СOА21-РД40-99/13.07.2021 г. на кмета на Столична община


КМЕТ НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА:.....П.....
                  /ЙОРДАНКА ФАНДЪКОВА/

17.08.2021