Столична община проведе редица мероприятия по проект, финансиран по „Програма за транснационално сътрудничество"

През месец май и юни 2019 г. се проведоха поредица от заключителни мероприятия по проект „Разкриване потенциала на младите хора за бизнес и социални иновации в Дунавския регион“ (NewGenerationSkills). Проектът се изпълнява по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав 2014 – 2020“, като средствата са осигурени от Европейския фонд за  регионално развитие, Инструмента за предприсъединителна помощ и национално съфинансиране, предоставено от държавния бюджет.

В рамките на проекта, на 30 май 2019 г., се проведе последното шесто мероприятие на местната общност в 1. СУ “Пенчо Славейков“. На мероприятието участваха повече от 90 ученици, представители на образователния сектор и социални предприемачи. Пред гостите бяха представени постигнатите резултати по проекта,  както и портфолиото на създадената в рамките на проекта Лаборатория за иновации, чиято цел е да провокира младите хора да използват по-активно своя интелектуален потенциал за генериране на иновативни идеи. Като успешни и нагледни примери за социално предприемачество на мероприятието бяха поканени представители на мрежата "Хлебни къщи" и "Фурна НадЕжко", както и г-жа Берг от Box to Remember. Двете организации представиха пред младежите дейността и мисията си – да работят за подобряване на перспективите за заетост на хората в неравностойно положение.

Серията от заключителни мероприятия продължи с участието на екипа в заключителна работна среща в гр. Будапеща, Унгария в периода 03 – 04 юни 2019 г.  По време на посещението беше анализирано изпълнението на дейностите по проекта и бе организиран дискусионен панел, свързан с осигуряване на устойчивостта му. В рамките на двудневното мероприятие беше проведен и  транснационален панаир за представяне на иновативни идеи от седем младежки отбора от Унгария, Австрия, Словения, Румъния, Чехия, Сърбия и България, преминали успешно шестмесечните обучителни програми в Лабораторията за иновации. От българска страна участие взе отбора, представил се най-добре на технологичното изложение Webit Festival 2019 г. чрез разработена иновативна образователна компютърна игра.

На 07 юни 2019 г. се проведе и последната шестта работна среща на Местната консултативна група за иновации, сформирана в рамките на проекта. На тази среща беше разгледан Местният план за действие, чиято цел е да проследи цялостното изпълнение, да постави бъдещи цели и да планира тяхното реализиране с цел надграждане на постигнатите резултати.  

12.06.2019